Czy ten sam arkusz


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                tenSamArkusz
' Autor:                mielk | 2012-03-26
'
' Opis:                 Funkcja przyjmuje dwie zmienne typu Worksheet i sprawdza czy przechowują one
'                       referencje do tego samego arkusza Excela.
'
' Argumenty:
'   aArkusz, bArkusz    Porównywane arkusze Excela. Kolejność podawania arkuszy nie ma znaczenia.
'
' Zwraca:
'   Boolean             True - if both variables refer to the same Excel worksheet.
'                       False - if the given variables refer to other Excel worksheets.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-03-26        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function tenSamArkusz(aArkusz As Excel.Worksheet, bArkusz As Excel.Worksheet) As Boolean
    Const NAZWA_METODY As String = "tenSamArkusz"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------

    tenSamArkusz = (VBA.ObjPtr(aArkusz) = VBA.ObjPtr(bArkusz))

End Function