Połącz tablice


Funkcja polaczTablice korzysta podczas działania z innych nie-wbudowanych funkcji prezentowanych na tej stronie, które w związku z tym również muszą być umieszczone w kodzie projektu dla prawidłowego działania tej funkcji.

Nie uwzględnienie ich w kodzie spowoduje wygenerowanie błędu: Compile error: Sub or Function not defined.

Dodatkowe funkcje wykorzystywane w funkcji polaczTablice zostały wymienione poniżej. Klikając w nazwę każdej z nich przeniesiesz się do podstrony zawierającej jej kod:

Dodając powyższe funkcje, zwróć uwagę czy nie były one już wcześniej wykorzystywane w Twoim kodzie. Obecność w jednym projekcie VBA dwóch funkcji publicznych o identycznych nazwach spowoduje wygenerowanie błędu kompilacji o treści: Compile error: Ambiguous name detected: nazwa_funkcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                polaczTablice
' Autor:                mielk | 2013-04-26
'
' Opis:                 Funkcja łączy podane tablice w jedną zbiorczą tablicę.
'                       Funkcja operuje tylko na tablicach jedno- oraz dwuwymiarowych i może przyjąć
'                       maksymalnie do 30 tablic.
'
'
' Argumenty:
'   tablice             Tablice, które mają zostać scalone w jedną tablicę.
'                       * Funkcja maksymalnie może ze sobą połączyć 30 tablic.
'                       * Funkcja obsługuje tylko tablice 1D i 2D.
'                       * Wszystkie elementy nie-tablicowe są ignorowane.
'                       * Wszystkie tablice podane jako parametry wejściowe, muszą mieć taką samą liczbę
'                         wymiarów - niemożliwe jest łączenie tablic jedno- z dwuwymiarowymi.
'                       * Elementy z tablic źródłowych są dodawane do tablicy wynikowej w takiej
'                         kolejności, w jakiej tablice zostały podane przy wywoływaniu funkcji.

'
' Zwraca:
'   Variant()           Tablica będąca połączeniem wszystkich tablic wejściowych podanych do tej funkcji.
'                       Tablica wynikowa nieco się różni w zależności od tego czy łączone są tablice jedno-
'                       czy dwuwymiarowe.
'                       -----------------------------------------------------------------------------------
'                       [Tablice 1D]
'                       Dla tablic jednowymiarowych wynikiem będzie również tablica jednowymiarowa,
'                       posiadająca tyle elementów, ile wynosi łączna liczba elementów tablic wejściowych
'                       przekazanych do funkcji.
'
'                       Przykład:
'                       ---------------
'                       'Jeżeli do funkcji zostaną przekazane następujące tablice (wymiary podane w
'                       nawiasach za nazwą tablicy):
'                         - tablica(1 To 3)    - czyli tablica zawierająca 3 elementy,
'                         - tablica2(10 To 15)  - czyli tablica zawierająca 6 elementów,
'                         - tablica3(-2 To 2)   - czyli tablica zawierająca 5 elementów,
'                       to wynikiem będzie jednowymiarowa tablica zawierająca 14 elementów (suma wszystkich
'                       elementów z przekazanych tablic) - polaczTablice(1 To 14).
'
'                       -----------------------------------------------------------------------------------
'                       [2D tablice]
'                       W przypadku łączenia tablic dwuwymiarowych, przekazywane do funkcji tablice mogą
'                       różnić się między sobą liczbą kolumn.
'                       Tablica wynikowa będzie posiadała tyle kolumn, ile tablica źródłowa z największą
'                       liczbą kolumn oraz tyle wierszy, ile wynosi suma wierszy we wszystkich tablicach
'                       wejściowych.
'
'
'                       UWAGA! Za kolumny uznawany jest pierwszy wymiar tablicy dwuwymiarowej,
'                       natomiast za wiersze drugi wymiar. Jest to wprawdzie sprzeczne z zasadą
'                       obowiązującą w odwoływaniu się do arkusza Excela, gdzie pierwszą współrzedną
'                       jest numer wiersza, a drugą numer kolumny (np. Cells(2,1) jest komórką w drugim
'                       wierszu i pierwszej kolumnie, a nie na odwrót), ale zgodne z zasadami
'                       obowiązującymi dla printowania do arkusza i dynamicznego rozszerzania tablic VBA
'                       (na ten temat znajdziesz więcej w naszym kursie, w lekcji poświęconej
'                       tablicom VBA).
'
'                       Przykład:
'                       ---------------
'                       Załóżmy, że do funkcji zostały przekazane następujące tablice (wymiary
'                       podane w nawiasach):
'                           - tablica1(1 To 10, 1 To 2)    - tablica zawierająca 10 kolumn i 2 wiersze
'                           - tablica2(3 To 5, 1 To 10)    - tablica zawierająca 3 kolumny i 10 wierszy
'                           - tablica3(-2 To 6, 4 To 10)   - tablica zawierająca 8 kolumn i 7 wierszy
'                       Wynikiem będzie tablica zawierająca 10 kolumn i 19 wierszy.
'
'                       Liczba kolumn tablicy wynikowej (10) wynika z tego, że posiada ona zawsze tyle
'                       kolumn, ile tablica źródłowa z największą liczbą kolumn. W omawianym przykładzie
'                       tablice wejściowe posiadają kolejno 10, 3 i 8 kolumn (jak napisano wcześniej,
'                       jako kolumny traktowany jest pierwszy wymiar) - maksymalną wartością jest 10, więc
'                       tyle też kolumn będzie posiadała tablica wynikowa.
'                       Liczba wierszy tablicy wynikowej (19) wynika stąd, że posiada ona zawsze tyle
'                       wierszy, ile łączna liczba wierszy we wszystkich przekazanych tablicach.
'                       W omawianym przykładzie tablice wynikowe posiadają kolejno 2, 10 i 7 wierszy, co
'                       łącznie daje 19 wierszy w tablicy wynikowej.
'
'                       UWAGA! Aby prawidłowo połączyć tablice, do których przypisano bezpośrednio
'                       zakresy arkuszy Excela [Range(Cells(..., ...), Cells(..., ...))], przed
'                       przekazaniem do funkcji trzeba je najpierw transponować. Można w tym celu
'                       wykorzystać arkuszową funkcję Transpose:
'                           polaczTablice(Application.WorksheetFunction.Transpose(a1),
'                                           Application.WorksheetFunction.Transpose(a2))
'                       jednak znacznie bezpieczeniej jest użyć prezentowanej na naszej stronie funkcji
'                       transponujTablice, która jest uodporniona na błędy generowane w niektórych
'                       sytuacjach przez wspomnianą przed momentem funkcję tablicową (np. w sytuacji, kiedy
'                       transponowana tablica ma ponad 32677 wierszy):
'                           polaczTablice(transponeArray(tablica1), transponeArray(tablica2)).
'
'
'                       Tablica wynikowa domyślnie jest indeksowana od 1. Aby zmienić to ustawienie należy
'                       przypisać żądaną wartość dolnego indeksu do stałej PIERWSZY_INDEKS.
'
'
'
' Wyjątki:
'   RoznaLiczbaWymiarow             Wywoływany w sytuacji, gdy tablice wejściowe różnią się pomiędzy sobą
'                                   liczbą wymiarów, np. część tablic jest jednowymiarowa a część
'                                   dwuwymiarowa.
'
'   NiedozwolonaLiczbaWymiarow      Wywoływana, kiedy tablice podane do funkcji mają więcej niż
'                                   dwa wymiary.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2013-04-26        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function polaczTablice(ParamArray tablice() As Variant) As Variant()
    Const NAZWA_METODY As String = "polaczTablice"
    Const PIERWSZY_INDEKS As Byte = 1
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dim tablica As Variant
    Dim prawidloweTablice() As Variant
    Dim licznikTablic As Byte
    Dim maksymalnyWymiar As Byte
    Dim wymiarTablicy As Byte
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Funkcja sprawdza z osobna każdy z argumentów przekazanych do funkcji. ------------------------------|
    'Wszystkie argumenty nie będące tablicami lub będące pustymi tablicami są ignorowane                '|
    'Oprócz tego, pętla sprawdza też czy wszystkie tablice mają identyczną liczbę wymiarów.             '|
    For Each tablica In tablice                                                                         '|
                                                                                                        '|
        'Sprawdź czy element aktualnie rozpatrywany w pętli jest zdefiniowaną tablicą. --------------|  '|
        'Jeżeli nie, zostanie on zignorowany.                                                       '|  '|
        If czyZdefiniowanaTablica(tablica) Then                                                     '|  '|
            wymiarTablicy = liczWymiary(tablica)                                                    '|  '|
                                                                                                    '|  '|
            'Jeżeli zmienna bMaxWymiar jest większa niż 0, oznacza to, że sprawdzana ------------|  '|  '|
            'tablica nie jest pierwszą tablicą w zbiorze argumentów i liczba wymiarów           '|  '|  '|
            'została już wcześniej ustalona.                                                    '|  '|  '|
            'Jeżeli liczba wymiarów aktualnie rozpatrywanej tablicy jest inna niż ta ustalona   '|  '|  '|
            'wcześniej wartość, a więc przekazane tablice mają różne liczby wymiarów i funkcja  '|  '|  '|
            'przeskakuj do obsługi wyjątku RoznaLiczbaWymiarow.                                 '|  '|  '|
            If maksymalnyWymiar > 0 And wymiarTablicy <> maksymalnyWymiar Then                  '|  '|  '|
                                                                                                '|  '|  '|
                GoTo RoznaLiczbaWymiarow                                                        '|  '|  '|
                                                                                                '|  '|  '|
            Else                                                                                '|  '|  '|
                                                                                                '|  '|  '|
                'Jeżeli analizowana tablica jest pierwszą tablicą w zbiorze (czyli              '|  '|  '|
                'maksymalnyWymiar = 0), liczba jej wymiarów jest traktowana jako bazowa         '|  '|  '|
                'liczba wymiarów, z którą będą porównywane liczby wymiarów pozostałych tablic.  '|  '|  '|
                If maksymalnyWymiar = 0 Then maksymalnyWymiar = wymiarTablicy                   '|  '|  '|
                                                                                                '|  '|  '|
                licznikTablic = licznikTablic + 1                                               '|  '|  '|
                ReDim Preserve prawidloweTablice(1 To licznikTablic)                            '|  '|  '|
                prawidloweTablice(licznikTablic) = tablica                                      '|  '|  '|
                                                                                                '|  '|  '|
            End If                                                                              '|  '|  '|
            '------------------------------------------------------------------------------------|  '|  '|
                                                                                                    '|  '|
        End If                                                                                      '|  '|
        '--------------------------------------------------------------------------------------------|  '|
                                                                                                        '|
    Next tablica                                                                                        '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Ze względów wydajnościowych, łączenie tablic jedno- i dwuwymiarowych zostało rodzielone na ---------|
    'dwie oddzielne podfunkcje. Odpowiednia podfunkcja wywoływana jest na podstawie ustalonej           '|
    'wcześniej liczby wymiarów łączonych tablic.                                                        '|
    Select Case maksymalnyWymiar                                                                        '|
        Case 1:     polaczTablice = polaczTablice1D(PIERWSZY_INDEKS, prawidloweTablice)                 '|
        Case 2:     polaczTablice = polaczTablice2D(PIERWSZY_INDEKS, prawidloweTablice)                 '|
        Case Else:  GoTo NiedozwolonaLiczbaWymiarow                                                     '|
     End Select                                                                                         '|
     '---------------------------------------------------------------------------------------------------|'==========================================================================================================
PunktWyjscia:
    Exit Function


'----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoznaLiczbaWymiarow:
    'Obsługa błędów dla sytuacji, kiedy podane tablice wejściow różnią się pomiędzy sobą liczbą wymiarów.

    GoTo PunktWyjscia

NiedozwolonaLiczbaWymiarow:
    'Obsługa błędów dla przypadku, kiedy podane tablice wejściowe mają więcej niż dwa wymiary.

    GoTo PunktWyjscia


End Function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                polaczTablice1D
' Autor:                mielk | 2013-04-26
'
' Opis:                 Podfunkcja przeznaczona do łączenia tablic jednowymiarowych.
'
' Argumenty:
'   pierwszyIndeks      Określa od jakiego początkowego numeru indeksowana będzie tablica wynikowa.
'   tablice()           Tablice jednowymiarowe, które mają zostać połączone w jedną tablicę. Walidacja
'                       przekazanych tablic pod kątem liczby wymiarów jest dokonywana w procedurze
'                       wywołującej (polaczTablice).
'
' Zwraca:
'   Variant()           Tablica będąca kombinacją wszystkich podanych tablic jednowymiarowych.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2013-04-26        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Private Function polaczTablice1D(pierwszyIndeks As Byte, tablice() As Variant) As Variant()
    Const NAZWA_METODY As String = "polaczTablice1D"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dim tablica As Variant
    Dim polaczone() As Variant
    Dim lngWiersze As Long
    Dim lngWierszWyniku As Long
    Dim lngWierszZrodlowy As Long
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Pętla zliczająca łączną liczbę elementów we wszystkich tablicach przeznaczonych do złączenia. ------|
    For Each tablica In tablice                                                                         '|
        lngWiersze = lngWiersze + UBound(tablica, 1) - LBound(tablica, 1) + 1                           '|
    Next tablica                                                                                        '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Tworzy tymczasową tablicę jednowymiarową posiadającą dokładnie tyle elementów ile wynosi łączna
    'liczba elementów wszystkich tablic przekazanych do funkcji i indeksowaną od liczby wskazanej
    'w argumencie wejściowym [pierwszyIndeks].
    ReDim polaczone(pierwszyIndeks To lngWiersze + pierwszyIndeks - 1)


    'Pętla wykonywana dla każdej tablicy źródłowej, wrzucająca wszystkie jej elementy -------------------|
    'do tablicy wynikowej. Iterator [lWierszZrodlowy] jest zerowany przy każdym powtórzeniu pętli,      '|
    'gwarantując że dla każdej tablicy wrzucane są wszystkie jej elementy.                              '|
    'Iterator [lWierszWynikowy] przechowuje natomiast swoją wartość pomiędzy poszczególnymi             '|
    'powtórzeniami pętli, dzięki czemu dodawane elementy nie nadpisują elementów dodanych wcześniej.    '|
    lngWierszWyniku = pierwszyIndeks                                                                    '|
    For Each tablica In tablice                                                                         '|
                                                                                                        '|
        '--------------------------------------------------------------------------------------------|  '|
        For lngWierszZrodlowy = LBound(tablica, 1) To UBound(tablica, 1)                            '|  '|
            polaczone(lngWierszWyniku) = tablica(lngWierszZrodlowy)                                 '|  '|
            lngWierszWyniku = lngWierszWyniku + 1                                                   '|  '|
        Next lngWierszZrodlowy                                                                      '|  '|
        '--------------------------------------------------------------------------------------------|  '|
                                                                                                        '|
    Next tablica                                                                                        '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    polaczTablice1D = polaczone


End Function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                polaczTablice2D
' Autor:                mielk | 2013-04-26
'
' Opis:                 Podfunkcja przeznaczone do łączenia tablic dwuwymiarowych.
'
' Argumenty:
'   pierwszyIndeks      Określa od jakiego początkowego numeru indeksowana będzie tablica wynikowa.
'   tablice()           2D tablice to be joined.
'
' Zwraca:
'   Variant()           Tablice dwuwymiarowe, które mają zostać połączone w jedną tablicę. Walidacja
'                       przekazanych tablic pod kątem liczby wymiarów jest dokonywana w procedurze
'                       wywołującej (polaczTablice).
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2013-04-26        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Private Function polaczTablice2D(pierwszyIndeks As Byte, tablice() As Variant) As Variant()
    Const NAZWA_METODY As String = "polaczTablice2D"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dim tablica As Variant
    Dim polaczone() As Variant
    Dim licznikKolumn As Long
    Dim lngMaksymalnaKolumna As Long
    Dim lngWiersze As Long
    Dim lngWierszWyniku As Long
    Dim lngWierszZrodlowy As Long
    Dim lngKolumnaWyniku As Long
    Dim lngKolumnaZrodlowa As Long
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Pętla przechodząca przez wszystkie przekazane do funkcji tablice dwuwymiarowe, której celem --------|
    'jest zliczenie łącznej liczby wierszy oraz wyznaczenie maksymalnej liczby kolumn we wszystkich     '|
    'tych tablicach.                                                                                    '|
    For Each tablica In tablice                                                                         '|
        licznikKolumn = UBound(tablica, 1) - LBound(tablica, 1) + 1                                     '|
        If licznikKolumn > lngMaksymalnaKolumna Then lngMaksymalnaKolumna = licznikKolumn               '|
        lngWiersze = lngWiersze + UBound(tablica, 2) - LBound(tablica, 2) + 1                           '|
    Next tablica                                                                                        '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Tworzy tymczasową tablicę dwuwymiarową indeksowaną od liczby wskazanej w argumencie wejściowym -----|
    '[pierwszyIndeks], posiadającą dokładnie tyle wierszy, ile wynosi łączna liczba wierszy wszystkich  '|
    'tablic przekazanych do funkcji oraz tyle kolumn, ile tablica źródłowa z największą liczbą kolumn.  '|
    'and columns worked out before.                                                                     '|
    ReDim Preserve polaczone(pierwszyIndeks To lngMaksymalnaKolumna + pierwszyIndeks - 1, _
                             pierwszyIndeks To lngWiersze + pierwszyIndeks - 1)                         '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Pętla wykonywana dla każdej tablicy źródłowej, wrzucająca wszystkie jej elementy do ----------------|
    'tablicy wynikowej.                                                                                 '|
    lngWierszWyniku = pierwszyIndeks                                                                    '|
    For Each tablica In tablice                                                                         '|
                                                                                                        '|
        '--------------------------------------------------------------------------------------------|  '|
        For lngWierszZrodlowy = LBound(tablica, 2) To UBound(tablica, 2)                            '|  '|
            lngKolumnaWyniku = pierwszyIndeks                                                       '|  '|
                                                                                                    '|  '|
            '------------------------------------------------------------------------------------|  '|  '|
            For lngKolumnaZrodlowa = LBound(tablica, 1) To UBound(tablica, 1)                   '|  '|  '|
                polaczone(lngKolumnaWyniku, lngWierszWyniku) = tablica(lngKolumnaZrodlowa, _
                                                                            lngWierszZrodlowy)  '|  '|  '|
                lngKolumnaWyniku = lngKolumnaWyniku + 1                                         '|  '|  '|
            Next lngKolumnaZrodlowa                                                             '|  '|  '|
            '------------------------------------------------------------------------------------|  '|  '|
                                                                                                    '|  '|
            lngWierszWyniku = lngWierszWyniku + 1                                                   '|  '|
                                                                                                    '|  '|
        Next lngWierszZrodlowy                                                                      '|  '|
        '--------------------------------------------------------------------------------------------|  '|
                                                                                                        '|
    Next tablica                                                                                        '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    polaczTablice2D = polaczone


End Function