Różnica miesięcy


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                roznicaMiesiecy
' Autor:                mielk | 2012-06-15
'
' Opis:                 Funkcja oblicza różnicę miesięcy pomiędzy dwiema datami.
'
' Argumenty:
'   dataPoczatkowa      Data początkowa.
'   dataKoncowa         Data końcowa.
'
' Zwraca:
'   Long                Liczba miesięcy pomiędzy dwiema datami.
'                       * Jeżeli obie daty przypadają w tym samym miesiącu, zwracana jest wartość 0.
'                       * Jeżeli data początkowa jest późniejsza niż końcowa, zwracana jest liczba ujemna.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-06-15       mielk       Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function roznicaMiesiecy(dataPoczatkowa As Date, dataKoncowa As Date) As Long
    Const NAZWA_METODY As String = "roznicaMiesiecy"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------

    roznicaMiesiecy = VBA.DateDiff("m", dataPoczatkowa, dataKoncowa)

End Function