Różnica tygodni


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                roznicaTygodni
' Autor:                mielk | 2012-06-15
'
' Opis:                 Funkcja zwracająca różnicę tygodni pomiędzy dwiema datami.
'
' Argumenty:
'   dataPoczatkowa      Data początkowa.
'   dataKoncowa         Data końcowa.
'   pierwszyDzienTygodnia
'                       Argument opcjonalny.
'                       Określa, który dzień tygodnia ma być uznawany za pierwszy dzień tygodnia. Domyślna
'                       wartość to poniedziałek.
'
' Zwraca:
'   Long                Liczba tygodni jaka upłynęła od daty początkowej do daty końcowej.
'                       * Jeżeli obie daty przypadają w tym samym tygodniu, zwracana jest wartość 0.
'                       * Jeżeli data początkowa jest późniejsza niż końcowa, zwracana jest liczba ujemna.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-06-15       mielk       Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function roznicaTygodni(dataPoczatkowa As Date, dataKoncowa As Date, _
                                      Optional pierwszyDzienTygodnia As VBA.VbDayOfWeek = vbMonday) As Long
    Const NAZWA_METODY As String = "roznicaTygodni"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------

    roznicaTygodni = VBA.DateDiff("ww", dataPoczatkowa, dataKoncowa, pierwszyDzienTygodnia, _
                                                                                        VBA.vbFirstFourDays)

End Function