Czy cyfra


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                czyCyfra
' Autor:                mielk | 2012-02-19
'
' Opis:                 Funkcja sprawdzajšca czy podany znak jest cyfrą.
'
' Argumenty:
'   znak                Sprawdzany znak.
'                       Powinien to być tekst składający się z jednego znaku. Jeśli do funkcji zostanie
'                       przekazany dłuższy tekst, tylko pierwszy znak tego tekstu będzie analizowany,
'                       pozostałe zostaną zignorowane.
'
' Zwraca:
'   Boolean             True - jeżeli podany znak jest cyfrą.
'                       False - jeżeli podany znak nie jest cyfrą.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-02-19        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function czyCyfra(ByVal znak As String) As Boolean
    Const NAZWA_METODY As String = "czyCyfra"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dim iAscii As Integer
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Wykorzystuje funkcję Asc pobierajšca kod ASCII danego znaku.
    iAscii = VBA.Asc(znak)


    'Cyfry posiadają kody ASCII od 48 do 57. Jeżeli kod ASCII analizowanego znaku zawiera się w tym
    'przedziale, oznacza to, że znak ten jest cyfrą.
    If iAscii >= 48 And iAscii <= 57 Then
        czyCyfra = True
    End If


End Function