Usuń spacje


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                usunSpacje
' Autor:                mielk | 2012-11-18
'
' Opis:                 Funkcja usuwająca z danego tekstu spacje, tabulatory, przejścia do nowej linii i
'                       inne białe znaki.
'
' Argumenty:
'   tekst               Tekst bazowy, z którego mają zostać usunięte spacje, tabulatory i inne znaki białe.
'                       Przekazana wartość musi posiadać typ String lub inny typ konwertowalny na String
'                       (czyli de facto każdy prosty typ zmiennej).
'
'                       Znaki uznawane przez tę funkcję za znaki białe zostały wymienione poniżej:
'
'                                   Znak                    |  ASCII code
'                                   ------------------------|--------------
'                                   tabulator               |        9
'                                   znak końca wiersza      |       10
'                                   znak końca wiersza      |       13
'                                   spacja                  |       32
'                                   spacja                  |      160
'
' Zwraca:
'   String              Tekst bazowy pozbawiony spacji i innych białych znaków.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-11-18        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function usunSpacje(ByVal tekst As String) As String
    Const NAZWA_METODY As String = "usunSpacje"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------

    usunSpacje = VBA.Replace(tekst, VBA.Chr$(9), "")         '..........................tabulator
    usunSpacje = VBA.Replace(usunSpacje, VBA.Chr$(10), "")   '................ znak końca wiersza
    usunSpacje = VBA.Replace(usunSpacje, VBA.Chr$(13), "")   '................ znak końca wiersza
    usunSpacje = VBA.Replace(usunSpacje, VBA.Chr$(32), "")   '............................ spacja
    usunSpacje = VBA.Replace(usunSpacje, VBA.Chr$(160), "")  '............................ spacja

End Function