Czy można dodawać podfoldery


Funkcja czyMoznaDodawacPodfoldery korzysta podczas działania z innych nie-wbudowanych funkcji prezentowanych na tej stronie, które w związku z tym również muszą być umieszczone w kodzie projektu dla prawidłowego działania tej funkcji.

Nie uwzględnienie ich w kodzie spowoduje wygenerowanie błędu: Compile error: Sub or Function not defined.

Dodatkowe funkcje wykorzystywane w funkcji czyMoznaDodawacPodfoldery zostały wymienione poniżej. Klikając w nazwę każdej z nich przeniesiesz się do podstrony zawierającej jej kod:

Dodając powyższe funkcje, zwróć uwagę czy nie były one już wcześniej wykorzystywane w Twoim kodzie. Obecność w jednym projekcie VBA dwóch funkcji publicznych o identycznych nazwach spowoduje wygenerowanie błędu kompilacji o treści: Compile error: Ambiguous name detected: nazwa_funkcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                czyMoznaDodawacPodfoldery
' Autor:                mielk | 2012-12-02
'
' Opis:                 Funkcja sprawdzająca czy aktualny użytkownik ma uprawnienia, żeby dodawać
'                       podfoldery do danego folderu.
'
' Argumenty:
'   sciezkaDoFolderu    Ścieżka do folderu, który ma zostać sprawdzony.
'
' Zwraca:
'   Boolean             True - jeżeli do danego folderu można dodawać podfoldery.
'                       False - w innym przypadku.
'
' Wyjątki:
'   NieistniejacyFolder             Wywoływany jeżeli folder o podanej ścieżce nie istnieje.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-12-02        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function czyMoznaDodawacPodfoldery(sciezkaDoFolderu As String) As Boolean
    Const NAZWA_METODY As String = "czyMoznaDodawacPodfoldery"
    Const SUBFOLDER_NAME As String = "TestFolder"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Static objFSO As Object                 'Późne wiązanie pozwala korzystać z funkcji nawet jeżeli
                                            'nie jest załadowana biblioteka Microsoft Scripting Runtime.
    Dim strTempFolder As String
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Tworzy instancję klasy FileSystemObject, jeżeli nie została jeszcze stworzona. ---------------------|
    If objFSO Is Nothing Then                                                                           '|
        Set objFSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")                                     '|
    End If                                                                                              '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Sprawdź czy podany folder w ogóle istnieje. --------------------------------------------------------|
    If objFSO.FolderExists(sciezkaDoFolderu) Then                                                       '|
                                                                                                        '|
        'Stwórz pełną ścieżkę do folderu tymczasowego.                                                  '|
        strTempFolder = sciezkaDoFolderu                                                                '|
        If Not VBA.right$(sciezkaDoFolderu, 1) = "\" Then strTempFolder = strTempFolder & "\"           '|
        strTempFolder = unikatowaNazwaFolderu(strTempFolder & SUBFOLDER_NAME)                            '|
                                                                                                        '|
        'Spróbuj stworzyć folder tymczasowy. ----------------------------------------------------|      '|
        On Error Resume Next                                                                    '|      '|
        Call objFSO.utworzFolder(strTempFolder)                                                 '|      '|
        On Error GoTo 0                                                                         '|      '|
        '----------------------------------------------------------------------------------------|      '|
                                                                                                        '|
        'Sprawdza czy folder pomocniczny został utworzony. Jeżeli tak, oznacza to, że -----------|      '|
        'możliwe jest dodawanie podfolderów w folderze źródłowym. W takiej sytuacji             '|      '|
        'funkcja zwraca wartość True i usuwa folder tymczasowy.                                 '|      '|
        If objFSO.FolderExists(strTempFolder) Then                                              '|      '|
            czyMoznaDodawacPodfoldery = True                                                    '|      '|
            Call objFSO.usunFolder(strTempFolder)                                             '|      '|
        End If                                                                                  '|      '|
        '----------------------------------------------------------------------------------------|      '|
                                                                                                        '|
    Else                                                                                                '|
                                                                                                        '|
        GoTo NieistniejacyFolder                                                                        '|
                                                                                                        '|
    End If                                                                                              '|
    '-------- [If objFSO.FolderExists(sciezkaDoFolderu) Then] -------------------------------------------|
'==========================================================================================================
ExitPoint:
    Exit Function


'----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NieistniejacyFolder:
    'Obsługa błędów dla sytuacji, kiedy podany folder nie istnieje.

    GoTo ExitPoint


End Function