Unikatowa sciezka


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                unikatowaSciezka
' Autor:                mielk | 2012-12-02
'
' Opis:                 Funkcja przekształca podaną ścieżkę do pliku, tak aby była ona unikatowa.
'
' Argumenty:
'   sciezka             Ścieżka do pliku, która ma być przetworzona przez funkcję.
'
' Zwraca:
'   String              Podana ścieżka, przekształcona do postaci unikatowej ścieżki do pliku.
'
'                       Jeżeli plik o podanej ścieżce nie istnieje, zwracana jest oryginalna
'                       ścieżka do pliku.
'
'                       Jeżeli plik o podanej ścieżce istnieje, zwracana jest oryginalna ścieżka po
'                       uprzednim dodaniu do nazwy pliku liczby porządkowej w nawiasie.
'
'
'                       Przykład:
'                       ---------------------------------------------------------------------------------
'                       * Jeżeli funkcja została wywołana dla ścieżki C:\test.txt, a w systemie plików nie
'                         ma jeszcze takiego pliku, zwracana jest ścieżka w oryginalnej postaci
'                         (C:\test.txt).
'                       * Jeżeli jednak istnieje już plik o takiej nazwie, leżący w tym samym folderze,
'                         zwrócona zostanie ścieżka C:\test (1).txt.
'                       * Jeżeli również taki plik już istnieje, zwrócona ścieżka będzie miała
'                         postać: C:\test (2).txt, itd.
'
'
' Uwaga:                Funkcja nie sprawdza czy podana ścieżka do pliku jest prawidłowo skonstruowana.
'                       W przypadku, gdy do funkcji jest przekazywana niepoprawna ścieżka, jest ona
'                       zwracana bez żadnych zmian, ponieważ funkcja ustali, że plik o podanej ścieżce
'                       nie istnieje (w końcu nie może istnieć, skoro jest to nieprawidłowa ścieżka) i nie
'                       ma podstaw, żeby w jakikolwiek sposób ją zmieniać.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-12-02            mielk       Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function unikatowaSciezka(sciezka As String) As String
    Const NAZWA_METODY As String = "unikatowaSciezka"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Static objFSO As Object                 'Późne wiązanie pozwala korzystać z funkcji nawet jeżeli
                                            'nie jest załadowana biblioteka Microsoft Scripting Runtime.
    Dim strRozszerzeniePliku As String
    Dim strNazwaPliku As String
    Dim strFolderNadrzedny As String
    Dim strTempSciezka As String
    Dim intLicznik As Integer
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------    'Tworzy instancję klasy FileSystemObject, jeżeli nie została jeszcze stworzona. ---------------------|
    If objFSO Is Nothing Then                                                                           '|
        Set objFSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")                                     '|
    End If                                                                                              '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    With objFSO

        'Sprawdź czy plik o podanej ścieżce już istnieje. -----------------------------------------------|
        If .FileExists(sciezka) Then                                                                    '|
                                                                                                        '|
            'Jeżeli podana ścieżka już istnieje, funkcja przekształca ścieżkę wejściową w ten sposób,   '|
            'że dołącza do niej kolejne liczby w nawiasie.                                              '|
            strFolderNadrzedny = .GetParentFolderName(sciezka)                                          '|
            If Not VBA.right$(strFolderNadrzedny, 1) = "\" Then strFolderNadrzedny = _
                                                                            strFolderNadrzedny & "\"    '|
            strNazwaPliku = .GetBaseName(sciezka)                                                       '|
            strRozszerzeniePliku = "." & .GetExtensionName(sciezka)                                     '|
                                                                                                        '|
            '------------------------------------------------------------------------------------|      '|
            Do                                                                                  '|      '|
                intLicznik = intLicznik + 1                                                     '|      '|
                strTempSciezka = strFolderNadrzedny & strNazwaPliku & _
                                                " (" & intLicznik & ")" & strRozszerzeniePliku  '|      '|
            Loop While .FileExists(strTempSciezka)                                              '|      '|
            '------------------------------------------------------------------------------------|      '|
                                                                                                        '|
            unikatowaSciezka = strTempSciezka                                                           '|
                                                                                                        '|
        Else                                                                                            '|
                                                                                                        '|
            'Jeżeli nie znaleziony został plik o podanej nazwie, oznacza to, że nie istnieje, więc      '|
            'ścieżka wejściowa może być zwrócona bez dokonywania jakichkolwiek zmian.                   '|
            unikatowaSciezka = sciezka                                                                  '|
                                                                                                        '|
        End If                                                                                          '|
        '-------- [If .FileExists(sciezka) Then] --------------------------------------------------------|

    End With


End Function