Folder nadrzędny


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                folderNadrzedny
' Autor:                mielk | 2012-12-06
'
' Opis:                 Funkcja zwracająca ścieżkę do folderu nadrzędnego na podstawie podanej ścieżki
'                       do pliku.
'
' Argumenty:
'   sciezka             Ścieżka, dla której zwrócony zostanie adres folderu nadrzędnego.
'
' Zwraca:
'   String              Ścieżka folderu nadrzędnego względem ścieżki podanej jako argument wejściowy
'                       [sciezka].
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2012-12-06        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function folderNadrzedny(sciezka As String) As String
    Const NAZWA_METODY As String = "folderNadrzedny"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Static objFSO As Object                 'Późne wiązanie pozwala korzystać z funkcji nawet jeżeli
                                            'nie jest załadowana biblioteka Microsoft Scripting Runtime.
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Tworzy instancję klasy FileSystemObject, jeżeli nie została jeszcze stworzona. ---------------------|
    If objFSO Is Nothing Then                                                                           '|
        Set objFSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")                                     '|
    End If                                                                                              '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    folderNadrzedny = objFSO.GetParentFolderName(sciezka)


End Function