Usuń folder


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                usunFolder
' Autor:                mielk | 2014-08-16
'
' Opis:                 Funkcja usuwająca z systemu plików folder o określonej ścieżce.
'
' Argumenty:
'   sciezka             Ścieżka folderu, który ma zostać usunięty.
'
' Zwraca:
'   Boolean             True - jeżeli podany folder został usunięty lub w ogóle nie istniał.
'                       False - jeżeli usunięcie pliku było niemożliwe (np. korzysta z niego w tym momencie
'                               inny użytkownik).
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2014-08-16       mielk       Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function usunFolder(sciezkaDoFolderu As String) As Boolean
    Const NAZWA_METODY As String = "usunFolder"
    Const ERR_NUM_NIE_ZNALEZIONA_SCIEZKA As Long = 76
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Static objFSO As Object                 'Późne wiązanie pozwala korzystać z funkcji nawet jeżeli
                                            'nie jest załadowana biblioteka Microsoft Scripting Runtime.
    Dim sciezka As String
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------


    'Tworzy instancję klasy FileSystemObject, jeżeli nie została jeszcze stworzona. ---------------------|
    If objFSO Is Nothing Then                                                                           '|
        Set objFSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")                                     '|
    End If                                                                                              '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|


    'Jeżeli podana ścieżka jest zakończona slashem, zostaje on usunięty.
    sciezka = VBA.IIf(VBA.right$(sciezkaDoFolderu, 1) = "\", _
                                                        utnijTekst(sciezkaDoFolderu, 1), sciezkaDoFolderu)


    'Spróbuj usunąć podany plik. Jeżeli jest to niemożliwe, kod przeskakuje do labelu -------------------|
    'NiemozliweUsunieciePliku.                                                                          '|
    On Error GoTo NiemozliweUsunieciePliku                                                              '|
    Call objFSO.usunFolder(sciezka)                                                                     '|
    usunFolder = True                                                                                   '|
    '----------------------------------------------------------------------------------------------------|'==========================================================================================================
ExitPoint:
    Exit Function


'----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NiemozliweUsunieciePliku:
    If VBA.Err.number = ERR_NUM_NIE_ZNALEZIONA_SCIEZKA Then
        'Folder nie może zostać usunięty, ponieważ nie istnieje. W takiej sytuacji funkcja powinna
        'zwrócić wartość True.
        usunFolder = True
    Else
        'Folder nie może być usunięty z jakiegokolwiek innego powodu.
        usunFolder = False
    End If

End Function